top of page

Algemene Voorwaarden

Styled Shoots Voorgestyled

ALGEMENE VOORWAARDEN

 

Artikel 1 Definities

1. De Styled Shoots van Voorgestyled worden georganiseerd door Yara Dragt en Wieb Schutte en worden in deze algemene voorwaarden aangeduid als opdrachtnemer.

2. De wederpartij wordt in deze algemene voorwaarden aangeduid als klant.

3. Met de overeenkomst wordt bedoeld de overeenkomst van de opdracht op grond waarvan opdrachtnemer zich tegen betaling van honorarium en kosten jegens klant werkzaamheden voor klant verricht en waarbij de algemene voorwaarden van toepassing zijn verklaard.

 

Artikel 2 Toepasselijkheid algemene voorwaarden

1. Deze voorwaarden zijn van toepassing op alle offertes, facturen, werkzaamheden, overeenkomsten en levering van diensten en goederen door of namens opdrachtnemer waarop zij deze voorwaarden van toe- passing heeft verklaard, voor zover van deze voorwaarden niet uitdrukkelijk en schriftelijk is afgeweken.

2. Van toepassing is steeds de laatst toegezonden versie van deze algemene voorwaarden.

3. De toepasselijkheid van de algemene voorwaarden van de klant wordt uitdrukkelijk van de hand gewezen.
4. Indien één of meerdere bepalingen in deze algemene voorwaarden op enig moment geheel of gedeeltelijk nietig zijn of vernietigd mochten worden, dan blijft het overige in deze algemene voorwaarden bepaalde vol- ledig van toepassing.

5. Opdrachtnemer is gerechtigd deze voorwaarden eenzijdig te wijzigen indien zij dit nodig acht.

 

Artikel 3 Eigen verantwoordelijkheid

1. Voorgestyled is niet verantwoordelijk voor het gebruik van apparatuur van van de deelnemers. 2. Ook de locatie en werknemers van de locatie zijn niet verantwoordelijk voor het apparatuur van deelnemers.

 

Artikel 4 Tarieven en betalingen

  1. Alle prijzen op de website van Voorgestyled zijn vrijgesteld van btw.

  2. De inhoud op de website is met grote zorgvuldigheid samengesteld. Voorgestyled kan echter niet garanderen dat alle informatie op de website ten allen tijden juist en volledig is. Alle prijzen en overige informatie op de Website en in andere van Love on the Rocks afkomstige materialen zijn dan ook onder voorbehoud van kennelijke programmeer- en typefouten.

1. De overeenkomst wordt aangegaan voor bepaalde tijd, tenzij uit de aard van de overeenkomst anders voortvloeit of indien partijen uitdrukkelijk en schriftelijk anders overeenkomen.

2. Na aanmelding staat je plek definitief gereserveerd, het is niet mogelijk om je ticket te annuleren.

3. Kan de deelnemer niet meer deelnemen aan de georganiseerde shoot dan mag de deelnemer zijn/haar ticket doorverkopen aan een derde partij. Deze derde partij moet ten alle tijden aan Voorgestyled vermeld worden.

4. In geval van ziekte krijgt de deelnemer niet het geld bedrag terug, ticket mag doorverkocht worden of Voorgestyled zal mee denken met het doorverkopen van het ticket.

5. De bij het aangaan van de overeenkomst overeengekomen tarieven zijn gebaseerd op het op dat moment gehanteerde prijspeil. Opdrachtnemer heeft het recht de vergoedingen jaarlijks aan te passen. Zij heeft tevens het recht de vergoedingen op enig moment, wanneer gewijzigde omstandigheden dit verlangen, aan te passen. Aangepaste tarieven worden zo spoedig mogelijk medegedeeld aan de klant.

6. Tickets moeten direct online betaald worden, tenzij partijen hierover schriftelijk andere afspraken hebben gemaakt of op de factuur een andere betaaltermijn vermeld is.

7. Indien de klant in gebreke blijft in de tijdige betaling, is deze van rechtswege in verzuim en wettelijke rente verschuldigd. De rente over het opeisbare bedrag zal worden berekend vanaf het moment dat de klant in verzuim is tot aan het moment van voldoening van het volledig verschuldigde bedrag.

8. Indien de klant in gebreke of in verzuim is in de nakoming van zijn verplichtingen, komen alle redelijke kosten ter verkrijging van voldoening buiten rechte voor rekening van de klant.

9. In geval van liquidatie, faillissement, beslag of surseance van betaling van de klant zijn de vorderingen van opdrachtnemer onmiddellijk opeisbaar.

 

Artikel 5 Informatieverstrekking klant

1. Klant stelt alle informatie die voor de uitvoering van de opdracht relevant is tijdig beschikbaar aan opdrachtnemer.

2. Klant staat in voor de juistheid, volledigheid en betrouwbaarheid van de ter beschikking gestelde gegevens, ook indien deze van derden afkomstig zijn. Opdrachtnemer zal de gegevens vertrouwelijk behandelen.
3. Klant vrijwaart opdrachtnemer voor elke schade die voortvloeit uit het niet voldoen aan het in dit artikel gestelde.

4. Stelt klant niet of niet tijdig de verlangde gegevens beschikbaar en loopt de uitvoering van de opdracht hierdoor vertraging op, dan komen de daaruit voortvloeiende extra kosten voor rekening van klant.

 

Artikel 6 Uitvoering van de overeenkomst

  1. Zodra de bestelling door Voorgestyled is ontvangen, stuurt Voorgestyled direct een elektronische bevestiging.

  2. Voorgestyled is gerechtigd derden in te schakelen bij het uitvoeren van de verplichtingen die voortvloeien uit de Overeenkomst.

  3. Opdrachtnemer voert opdracht naar beste inzicht en vermogen uit. Zij zijn niet aansprakelijk voor het niet bereiken van het resultaat dat klant beoogde. Klant dient de omstandigheden zo gunstig mogelijk te maken voor opdrachtnemer tijdens een shoot.

 

Artikel 7 Wijziging en annulering

1. In het geval van onvoorziene omstandigheden heeft opdrachtnemer de mogelijkheid de Styled Shoot te onderbreken, verplaatsen of annuleren. Van onvoorziene omstandigheden is onder meer sprake in geval van ziekte, corona maatregelen en omstandigheden die zich voordoen met betrekking tot de locatie waar de stilde shoot zal plaatsvinden. Opdrachtnemer maakt een wijziging zoals bedoeld in dit lid zo spoedig mogelijk kenbaar aan klant. Annulering door de klant voor een shoot is enkel schriftelijk mogelijk.

2. Bij annuleren krijgt de deelnemer niet het geld terug. Ticket van de deelnemer mag verkocht worden aan een derde partij.

 

Artikel 8 Overmacht

1. In geval van overmacht is opdrachtnemer gerechtigd haar werkzaamheden te onderbreken, verplaatsen of annuleren. Van overmacht is onder meer sprake indien de uitvoering van de overeenkomst, al dan niet tijdelijk, wordt verhinderd door omstandigheden waar zij redelijkerwijs geen invloed op uit kan oefenen, zoals ziekte, ongevallen of brand.

 

Artikel 9 Aansprakelijkheid schade

1. Opdrachtnemer is niet aansprakelijk voor schade die voortvloeit uit deze overeenkomst, tenzij de schade opzettelijk of met grove schuld is veroorzaakt.

2. Opdrachtnemer is niet aansprakelijk voor schade ontstaan doordat zij is uitgegaan van door of namens klant verstrekte onjuiste of onvolledige gegevens.

3. Opdrachtnemer is niet aansprakelijk voor verlies, diefstal of beschadigingen van persoonlijke eigendom- men van klant gedurende de Styled Shoot op locatie.

4. Opdrachtnemer is niet aansprakelijk voor vertragingen veroorzaakt door derden.

5. Opdrachtnemer is niet verantwoordelijk voor de weersomstandigheden op de foto.

6. Klant blijft te allen tijde zelf verantwoordelijk voor het toepassen of uitvoeren van kennis of handelingen zoals opgedaan tijdens een overeenkomst.

 

Artikel 10 Auteursrecht, licentie en publicatie

1. De rechten op de door opdrachtnemer aan klant ter beschikking gestelde materialen en content berusten bij opdrachtnemer. Het is klant nadrukkelijk niet toegestaan het materiaal en verstrekte documentatie te verveelvoudigen, openbaar te maken of aan derden beschikbaar te stellen zonder voorafgaande toestemming.

2. Het is niet toegestaan om de foto’s van de Styled Shoot te publiceren bij een derde partij zonder toestemming van de opdrachtnemer.

3.Indien foto’s commercieel gebruikt wensen te worden, dient de leverancier toestemming te verkrijgen van opdrachtnemer.

4. Met het aangaan van de overeenkomst geeft klant opdrachtnemer toestemming het beeldmateriaal te gebruiken voor advertenties, social media, tijdschriftartikelen, drukwerk, beursmateriaal, portfolio en demonstratiemateriaal, tenzij hier voorafgaand aan de shoot uitdrukkelijk bezwaar tegen wordt gemaakt.

 

Artikel 11 Bijzondere bepalingen

1. Beide partijen zijn gehouden tot geheimhouding van alle vertrouwelijke informatie die zij in het kader van hun overeenkomst hebben verkregen. Klant wordt voor meer informatie verwezen naar de privacyverklaring.

2. Opdrachtnemer behoudt zich het recht voor wijzigingen aan te brengen in de data en locatie van een workshop. In geval de locatie of data wordt gewijzigd, heeft klant het recht binnen 72 uur na mededeling van de wijziging te annuleren of zich kosteloos in te schrijven voor een workshop op een later moment. Betaling blijft staan voor de volgende Styled Shoot, als hiervan de kosten wijzigen is de klant verplicht om extra kosten alsnog te betalen.
3. Wanneer klant onverwachts verhinderd is voor een workshop, gelden de volgende annuleringsvoorwaarden: klant is gerechtigd het aankoopbewijs over te dragen aan een ander, zo lang deze andere persoon aan dezelfde deelnamevoorwaarden voldoet en de nieuwe gegevens uiterlijk drie dagen voor aanvang van de workshop aan opdrachtnemer worden doorgegeven. Klant is in geen geval gerechtigd de aankoopkosten terug te vorderen bij verhindering, daar opdrachtnemer kosten heeft gemaakt.

4. In afwijking van hetgeen in het vorige lid van dit artikel gestelde, kunnen er afwijkende voorwaarden van een evenementenplatform zoals “Wix Payments” van toepassing zijn op de aanschaf van tickets voor een workshop.

5. Opdrachtnemer behoudt zich het recht voor klanten die door hun gedrag het verloop van een workshop belemmeren of bemoeilijken, van verdere deelneming aan de desbetreffende workshop of toekomstige workshops uit te sluiten. Uitsluiting laat de verplichting tot betaling van de kosten voor desbetreffende workshop onverlet.

 

Artikel 12 Klachten

1. Klant is verplicht om klachten over offertes, facturen en/of de geleverde diensten binnen 10 kalenderdagen na het ontstaan van de klacht schriftelijk en gemotiveerd kenbaar te maken aan opdrachtnemer.

2. Indien van een gebrek later melding wordt gemaakt, dan komt de klant geen absoluut recht meer toe op herstel, vervanging of schadeloosstelling.

3. Het indienen van een klacht schort de betalingsverplichting niet op.

 

Artikel 13 Geschilbeslechting

1. Op deze algemene voorwaarden is het Nederlands recht van toepassing.

2. Partijen zullen enkel een beroep op de rechter doen nadat zij zich tot het uiterste hebben ingespannen een geschil in onderling overleg te beslechten.

3. In afwijking van de wettelijke verjaringstermijnen, bedraagt de verjaringstermijn van alle vorderingen en verweren jegens opdrachtnemer en betrokken derden 12 maanden.

bottom of page